• Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  SV Gramsbergen vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor verstandelijk beperkten en minderjarigen, essentieel.

  Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met verstandelijk beperkten en kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Daarom is besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met verstandelijk beperkten en minderjarigen bij SV Gramsbergen een VOG aan te vragen.

  Naast dat wij voor iedere vrijwilliger een VOG-aanvragen hanteren wij ook de gedragsregels voor begeleiders en sporters zoals die zijn opgesteld zijn door de sportbonden (KNVB), NOC*NSF en ministerie van VWS. Deze regels staan beschreven op onze sites:

 • Aannamebeleid

  Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het voetbal.

  Uitgangspunt is dat iedereen die SV Gramsbergen een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  Procedure

  De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit:

  • Een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van SV Gramsbergen waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.
  • Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze wordt iedere drie jaar opnieuw aangevraagd.
  • In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.
  • De vrijwilliger wordt lid van de bond en als dat niet kan, wordt de vrijwilliger gevraagd een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 • Grensoverschrijdend gedrag

  Als bestuur willen we de zaken binnen SV Gramsbergen goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

  Vormen van grensoverschrijdend gedrag

  1. Seksuele intimidatie
   Een belangrijk onderwerp binnen grensoverschrijdend gedrag is seksuele intimidatie. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
   enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd
  2. Discriminatie.
   Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden, medewerkers of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur en nationaliteit.
  3. Intimiderend gedrag/pesten.
   In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene waarop de aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of ongewenst is. Als een lid, medewerker of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan moet degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen
  4. Agressie en geweld
   Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren plaatsvinden:
  • Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk, telefonisch of via sociale media plaatsvinden.
  • Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.
  • Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.
 • Hoe te handelen bij overschrijding van de regels

  Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen en ben je verplicht om dit te melden. Het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag is een onderdeel van het sociale beleid van de vereniging. Vrijwilligers en leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag.

  Wat kun/moet je doen?

  • De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken.
  • De vertrouwenspersoon (zie hieronder) en/of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer).
  • Een van de vertrouwenspersonen van de KNVB inlichten (in overleg met het slachtoffer).
  • Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport
  • Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.

  Het bestuur ziet erop toe dat melder/klager geen nadeel ondervindt.

 • Vertrouwenspersoon

  Met een vertrouwens(contact)persoon kan ieder ongewenst en grensoverschrijdend gedrag worden besproken. Hij luistert en denkt mee. De vertrouwenspersoon van SV Gramsbergen is Emil Baveld, op deze site stelt hij zich voor.