• Algemene voorwaarden

  1. De door de FIFA/UEFA/KNVB vastgestelde reglementen voor (inter)nationale toernooien zijn van toepassing. 

  2. Aanmelding geschiedt via een door SV Gramsbergen te verstrekken formulier, ingevuld door een lid van de betreffende vereniging. Na het ontvangen van het formulier zal deze in behandeling worden genomen.

  3. Een vereniging krijgt bericht van acceptatie van de aanmelding en dient vervolgens de factuur over te maken op IBAN: NL69RABO0322755255 BIC: RABONL2U Banknaam: Rabobank Groep t.n.v. SV Gramsbergen onder vermelding van de clubnaam + welk team.

  4.Verenigingen die zich na de bevestiging van deelname door SV Gramsbergen alsnog terugtrekken kan een boete worden opgelegd van maximaal € 1000,00 per team. Hiervan uitgesloten is een verplichting in bondsverband. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

  NB: voor huisvesting en catering gelden andere voorwaarden. Zie hiervoor paragraaf 7. 

  5. Betalingen voor verblijf dienen plaats te vinden volgens een door SV Gramsbergen te verstrekken financieel overzicht. 

  6. Wijzigingen of annuleringen voor huisvesting en catering dienen schriftelijk of per mail plaats te vinden. Als wijzigings – of annuleringsdatum geldt de dag van ontvangst door SV Gramsbergen.

  7. Bij annuleringen voor huisvesting worden de volgende kosten in rekening gebracht: tot 15 april 2022 25 % van de verschuldigde kosten, tot 15 mei 2022 50 % van de verschuldigde kosten, tot 15 juni 2022 75% van de verschuldigde kosten, daarna het volledige bedrag.

  8. Ieder team dient onder leiding te staan van een meerderjarige persoon, lid van de betreffende vereniging. Deze is aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van derden, die ontstaan is door toedoen van een of meerdere personen van het team. 

  9. Indien een vereniging gebruikt maakt van een accommodatie, dienen de gebruikers zich te houden aan de daar geldende richtlijnen en dient een borgsom worden betaald.

  10.Wanneer blijkt dat een deelnemer / begeleider voor overlast zorgt, kan de betreffende persoon van verdere deelneming of verblijf worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betreffende persoon en/of vereniging. 

  11. SV Gramsbergen is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het toernooi en het verblijf of in geval van gedeeltelijke of gehele afgelasting van het toernooi in verband met bijzondere (weers)omstandigheden. 

  12. Bij inschrijving van een team wordt aangenomen dat het bestuur van de betreffende vereniging (zie 2) en de aangewezen teamleider (zie 8) instemmen met de algemene voorwaarden, zoals hierboven omschreven.